جلسه مشترک سردار خرّم و سردار کریمیان با روئسای دانشگاههای تبریز و مسئولین بسیج دانشجویی
 
جلسه مشترک سردار خرّم و سردار کریمیان با روئسای دانشگاههای تبریز و مسئولین بسیج دانشجویی
 • کد خبر: 26340
 • تاریخ مخابره: 1396/11/16
 • زمان مخابره : 14:43
 • نام عکاس :
 • جلسه مشترک سردار خرّم و سردار کریمیان با روئسای دانشگاههای تبریز و مسئولین بسیج دانشجویی http://www.zeytunnews.com/Upload/Image/2018/02/Orginal/4e59f28c_1078_4344_b8be_f86769bd2a93.jpg جلسه مشترک سردار خرّم و سردار کریمیان با روئسای دانشگاههای تبریز و مسئولین بسیج دانشجویی
 • جلسه مشترک سردار خرّم و سردار کریمیان با روئسای دانشگاههای تبریز و مسئولین بسیج دانشجویی http://www.zeytunnews.com/Upload/Image/2018/02/Orginal/f7b02b48_e2c9_4653_b161_74dc699b7458.jpg جلسه مشترک سردار خرّم و سردار کریمیان با روئسای دانشگاههای تبریز و مسئولین بسیج دانشجویی
 • جلسه مشترک سردار خرّم و سردار کریمیان با روئسای دانشگاههای تبریز و مسئولین بسیج دانشجویی http://www.zeytunnews.com/Upload/Image/2018/02/Orginal/e200ac63_4388_4a24_971c_83a24aacf93e.jpg جلسه مشترک سردار خرّم و سردار کریمیان با روئسای دانشگاههای تبریز و مسئولین بسیج دانشجویی
 • جلسه مشترک سردار خرّم و سردار کریمیان با روئسای دانشگاههای تبریز و مسئولین بسیج دانشجویی http://www.zeytunnews.com/Upload/Image/2018/02/Orginal/9aa19c95_8d2d_459a_b4b8_112c7665e972.jpg جلسه مشترک سردار خرّم و سردار کریمیان با روئسای دانشگاههای تبریز و مسئولین بسیج دانشجویی
 • جلسه مشترک سردار خرّم و سردار کریمیان با روئسای دانشگاههای تبریز و مسئولین بسیج دانشجویی http://www.zeytunnews.com/Upload/Image/2018/02/Orginal/02ab305f_0ee1_496c_a217_83745a5cecbc.jpg جلسه مشترک سردار خرّم و سردار کریمیان با روئسای دانشگاههای تبریز و مسئولین بسیج دانشجویی
 • جلسه مشترک سردار خرّم و سردار کریمیان با روئسای دانشگاههای تبریز و مسئولین بسیج دانشجویی http://www.zeytunnews.com/Upload/Image/2018/02/Orginal/46a4f2a1_716c_4fe5_9969_2136095e2294.jpg جلسه مشترک سردار خرّم و سردار کریمیان با روئسای دانشگاههای تبریز و مسئولین بسیج دانشجویی
 • جلسه مشترک سردار خرّم و سردار کریمیان با روئسای دانشگاههای تبریز و مسئولین بسیج دانشجویی http://www.zeytunnews.com/Upload/Image/2018/02/Orginal/6464a8bd_9a22_4f93_ac6e_1947b1d57e8f.jpg جلسه مشترک سردار خرّم و سردار کریمیان با روئسای دانشگاههای تبریز و مسئولین بسیج دانشجویی
 • جلسه مشترک سردار خرّم و سردار کریمیان با روئسای دانشگاههای تبریز و مسئولین بسیج دانشجویی http://www.zeytunnews.com/Upload/Image/2018/02/Orginal/bbc62dad_6f4d_4f9a_8fbe_58988770ed03.jpg جلسه مشترک سردار خرّم و سردار کریمیان با روئسای دانشگاههای تبریز و مسئولین بسیج دانشجویی
 • جلسه مشترک سردار خرّم و سردار کریمیان با روئسای دانشگاههای تبریز و مسئولین بسیج دانشجویی http://www.zeytunnews.com/Upload/Image/2018/02/Orginal/2bcdb85d_1f9a_49c3_94f9_819bf60d83e8.jpg جلسه مشترک سردار خرّم و سردار کریمیان با روئسای دانشگاههای تبریز و مسئولین بسیج دانشجویی
 • جلسه مشترک سردار خرّم و سردار کریمیان با روئسای دانشگاههای تبریز و مسئولین بسیج دانشجویی http://www.zeytunnews.com/Upload/Image/2018/02/Orginal/624ebd19_992e_4249_bb6a_05c2418ca5de.jpg جلسه مشترک سردار خرّم و سردار کریمیان با روئسای دانشگاههای تبریز و مسئولین بسیج دانشجویی
 • جلسه مشترک سردار خرّم و سردار کریمیان با روئسای دانشگاههای تبریز و مسئولین بسیج دانشجویی http://www.zeytunnews.com/Upload/Image/2018/02/Orginal/6001eb33_c646_4f57_8bfd_1cf58ab567c1.jpg جلسه مشترک سردار خرّم و سردار کریمیان با روئسای دانشگاههای تبریز و مسئولین بسیج دانشجویی
 • جلسه مشترک سردار خرّم و سردار کریمیان با روئسای دانشگاههای تبریز و مسئولین بسیج دانشجویی http://www.zeytunnews.com/Upload/Image/2018/02/Orginal/9b32d35b_ab0f_427e_863d_078de5ba9a2c.jpg جلسه مشترک سردار خرّم و سردار کریمیان با روئسای دانشگاههای تبریز و مسئولین بسیج دانشجویی
مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

زیتون آماده دریافت نظرات،اخبار و تحلیل های مخاطبین جهت انعکاس می باشد.